STICHTING SPONSORGELDEN KATWIJKS MUSEUM

 

 

BESTUURSVERSLAG 2012

 

De Stichting Sponsorgelden Katwijks Museum ondervindt evenals de gehele Nederlandse samenleving de nadelige invloed van de economische malaise. Voor de stichting leidde dit ertoe dat enkele sponsors en vrienden hun relatie met de stichting moesten beëindigen. Door nieuwe toetredingen bleven per saldo de baten van sponsors en vrienden gelijk. In het verslagjaar werd met een nieuwe groep vrienden gestart die in de vorm van een lijfrente bijdragen. Velen van deze groep betaalden al eerder een lijfrente, maar door verschuiving van de vervaldag werd hun bijdrage eerst in het verslagjaar verantwoord.. De totale baten gaven daardoor een stijging van ongeveer 10% te zien.

 

De schenkingen aan het Genootschap ‘Oud Katwijk’ halveerden ten opzichte van het voorafgaande jaar. Dit was een gevolg van de besteding van het in het jaar daarvoor opgelopen eigen vermogen. Een tijdelijk hoog eigen vermogen kan ontstaan doordat er tijdelijk geen betaalbare kunstwerken op de markt aangeboden worden die voldoen aan de kwaliteitseisen van het genootschap. Een lijst van meegefinancierde kunstwerken is in de toelichting van de jaarrekening vermeld.

 

Het bestuur kwam tweemaal bijeen. Tijdens de voorjaarsvergadering werd de jaarrekening over 2011 vastgesteld en tijdens de najaarsvergadering werd. de actuele  financiële positie besproken. Tijdens beide bijeenkomsten waren de ingediende verzoeken voor een bijdrage onderwerp van bespreking. De samenstelling van het bestuur onderging gedurende het verslagjaar geen wijziging.

 

De reeds hiervoor gememoreerde financiële malaise heeft bij het bestuur tot zorgen geleid. De verwachting is dat de baten zullen teruglopen. Het zal moeilijk zijn opzeggingen met nieuwe vrienden en sponsors te compenseren. Toch ziet het bestuur de toekomstige ontwikkelingen met vertrouwen tegemoet.

 

Katwijk, 1 november 2013

Het bestuur

Contact

adres

Katwijks Museum
Voorstraat 46
2225 ER Katwijk aan Zee

Telefoon: 071-401 30 47
email: info@katwijksmuseum.nl
website: www.katwijksmuseum.nl

Bank: NL 34 RABO 0331839741 

 

openingstijden

Maandag gesloten
dinsdag 10:00 uur - 17:00 uur
woensdag 10:00 uur - 17:00 uur
donderdag 10:00 uur - 17:00 uur
vrijdag 10:00 uur - 17:00 uur
zaterdag 10:00 uur - 17:00 uur
zondag gesloten

 

RSIN

RSIN-nummer Stichting Sponsorgelden Katwijks Museum 

RSIN 8163.38.334

© 2013 alfredvdplas

Search